JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U 2019. GODINI

Temeljem odluke s 11. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zadra, Turistička zajednica grada Zadra raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za sufinanciranje manifestacija u 2019. godini
značajnih za turističku i kulturnu ponudu grada Zadra

I.
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice grada Zadra za događanja na području grada Zadra od značaja za turističku, kulturnu i ostalu ponudu kao motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju boravka turista i obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude grada Zadra,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,
 • promocija grada Zadra u zemlji i inozemstvu,
 • jačanje snage brenda Zadra kao turističke destinacije i doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Zadra.

II.
Za sufinanciranje manifestacija mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • udruge
 • sportski klubovi
 • umjetničke organizacije
 • kulturne i druge javne ustanove.

III.
Kriteriji za donošenje odluke o sufinanciranju manifestacija:

 • vrijeme i mjesto održavanja manifestacija (otvoreni javni prostor – trgovi, ulice i dr.),
 • sadržaj i kvaliteta manifestacija (kvaliteta programa, raznovrsnost sadržaja programa: zabavni, kulturni, sportski, eno-gastro),
 • sveobuhvatnost manifestacija, broj sudionika i posjetitelja/turista,
 • originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta,
 • tradicija održavanja manifestacije/održivost – dugoročni učinci,
 • zastupljenost u domaćim i stranim medijima,
 • sudjelovanje drugih subjekata javnog i privatnog sektora,
 • značaj manifestacije za obogaćivanje turističke ponude i stvaranje motiva dolaska u destinaciju.

U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora objaviti logo TZG Zadra.
* Preuzmite logotip TZG Zadra (PDF, 320 Kb)

IV.
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u 2019. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to za sljedeće:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezano za organizaciju
 • troškove smještaja, putne troškove te honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika
 • troškove promocije
 • usluge zaštitarske službe
 • druge opravdane troškove neposredne organizacije događaja

V.
Javnim pozivom neće se sufinancirati sljedeće:

 • projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme,
 • troškovi redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • izdavačka djelatnost i suveniri te izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.),
 • svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja,
 • manifestacije koje se isključivo odnose na jednokratno održavanje kao konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave obljetnica, izleti i hodočašća.

VI.
Manifestacije se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu.
Obrazac za prijavu zajedno s uputama za prijavljivanje nalazi se na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Zadra potpore.zadar.travel/obrazac.php

Organizator je obvezatan dostaviti sljedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:
1. popunjen online obrazac
2. Dokaz o pravnom statusu organizatora događanja: preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra
3. ovjerenu potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave)
4. Program događanja – opisni i kronološki sadržaj s listom izvođača/sudionika

Dokumentacija za prijavu podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online obrascu
 • i u tiskanom obliku - ispunjeni online obrazac potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom ili dostaviti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Zadra, Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim obrascem iz Javnog poziva neće se razmatrati.

TZGZ zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva.

Odluku o sufinanciranju manifestacija donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra.

TZGZ će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon realizacije manifestacije i po primitku potrebne vjerodostojne dokumentacije (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije).

Rok za dostavu vjerodostojne dokumentacije - dokaznica o održanoj manifestaciji/projektu, a za isplatu odobrenih sredstava je 30 dana po održanoj manifestaciji.

Turistička zajednica grada Zadra zadržava pravo nadzora svake održane manifestacije s ciljem ocjene kvalitete i uspješnosti programa u odnosu na dostavljene prijave. U slučaju nepridržavanja dostavljenih programa, moguće su promjene u isplatama odobrenih sredstava.

Prijave i dokumentacija se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Turistički ured zaključno s danom 11. veljače 2019. (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 11. veljače 2019. godine) na adresu Turistička zajednica grada Zadra, Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar, s naznakom „Prijave za sufinanciranje manifestacija 2019.“

Popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava za događanja po organizatoru bit će objavljen na internetskim stranicama TZGZ (www.zadar.travel) najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke Turističkog vijeća o odabiru događanja i dodjeli bespovratnih sredstava potpore.

PRIJAVE SU ZAVRŠENE